Klubo vidaus tvarkos taisyklės

 

MEDŽIOTOJŲ KLUBAS „GAMTA“

 

VIDAUS TVARKOS NUOSTATAI

 

 1. BENDROJI DALIS

 

 1. Medžiotojų Klubas „GAMTA“ (toliau tekste -Klubas) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Medžioklės taisyklėmis, Klubo įstatais, Vidaus tvarkos nuostatais ir kitais teisės aktais.
 2. Klubo vidaus tvarkos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja medžioklių organizavimą Klubo  medžioklės plotuose ir nustato vidaus tvarką.
 3. Nuostatų laikymasis privalomas visiems Klubo nariams, kandidatams ir medžioklėse dalyvaujantiems svečiams.
 4. Nuostatus ruošia Klubo Taryba ir teikia tvirtinti Visuotiniam Narių Susirinkimui.
 5. Klubo narys pakvietęs svečią atsako už jo supažindinimą su šiais nuostatais.
 6. Nuostatų nežinojimas neatleidžia Klubo narių, kandidatų ir svečių nuo atsakomybės už jų nesilaikymą.

 

 1. KLUBO PINIGINĖS LĖŠOS, MOKESČIAI IR MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

 1. Stojamasis nario mokestis - 5000 eurų.
 2. Stojamasis nario mokestis Klubo nario vienam šeimos nariui (žmonai, vyrui, vaikui) - 2500 eurų.
 3. Klubo nario metinis mokestis susideda iš dviejų dalių:  pastoviosios ir kintamosios. Klubo nario mokesčio kintamoji dalis susideda iš: medžioklės, žvėrių sumedžiojimo mokesčio, svečio mokesčio ir varyminėse medžioklėse sumedžioto trofėjaus mokesčio. 
 4. Klubo nario metinio mokesčio pastovioji dalis - 300 eurų.
 5. Klubo nario metinio mokesčio kintamoji dalis:

11.1 Klubo nario medžioklės mokestis - 3 eurai;
11.2 mokestis už kviečiamą svečią - 20 eurų.
11.3 už sumedžiotą stirnos patiną 20 eurų;
11.4 už sumedžiotą stirnos patelę 20 eurų;
11.5 už sumedžiotą šerną 30 eurų;
11.6 už sumedžiotą elnio patiną 120 eurų;
11.7 už sumedžiotą elnio patelę ar antrametį atrankinį elnio patiną 80 eurų;
11.8 už sumedžiotą elnio jauniklį 60 eurų;
11.9 už sumedžiotą briedžio patiną 150 eurų;
11.10 už sumedžiotą briedžio patelę 150 eurų.
11.11 už sumedžiotą briedžio jauniklį 120 eurų.

 1. Klubo nariai ir kandidatai privalo metinio nario mokesčio pastoviąją dalį sumokėti iki einamųjų metų sausio 31 dienos. Nesumokėję mokesčio iki einamųjų metų sausio 31 dienos Klubo nariai ir kandidatai medžioja svečio teisėmis. Nesumokėjęs mokesčio iki einamųjų metų gruodžio 31 d., Klubo narys laikomas išstojęs iš Klubo po visuotinio susirinkimo patvirtinimo, o kandidatas netenka kandidato statuso.
 2. Klubo nariai  sulaukę 70 m. amžiaus atleidžiami nuo pastoviosios dalies metinio nario mokesčio mokėjimo.
 3. Už varyminėse medžioklėse sumedžiotus kanopinius (ne trofėjinius ar perspektyvius) žvėris mokestis netaikomas.
 4. Varyminėje medžioklėje trofėjinį ar perspektyvų elnio ar briedžio patiną sumedžiojęs medžiotojas moka 100 eurų trofėjaus mokestį. Mokestis įskaitomas į medžioklės vadovo kintamą nario mokesčio dalį. 
 5. Mokesčius už medžioklę, už medžioklėje dalyvaujančius svečius ir sumedžiotus žvėris surenka medžioklės vadovas ir prieš gaunant naują medžioklės lapą perveda į Klubo sąskaitą kaip kintamąją nario mokesčio dalį ir pavedime nurodydamas „Kintamoji nario mokesčio dalis Vardas Pavardė, Lapo nr xxxx“. Priduodant medžioklės lapą medžioklės vadovas turi pateikti kintamojo mokesčio už priduodamą lapą pavedimo kopiją (popierinę ar elektroninę).
 6. Klubo Tarybos sprendimu, mokestis už kviečiamą svečią gali būti nerenkamas.

 

 1. MEDŽIOKLIŲ ORGANIZAVIMAS

 

 1. Varyminių medžioklių organizavimas:

18.1. Varyminė medžioklė šiose Taisyklėse suprantama, kaip vienas iš Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytas medžioklės būdas, t. y. varant, grandine, katilu, su vėliavėlėmis.
18.2. Varyminių medžioklių organizavimo grafiką einamajam medžioklės sezonui sudaro Klubo Taryba ir paskelbia Klubo internetinėje svetainėje.
18.3 Varyminių medžioklių vietas nustato bei medžioklių vadovus tvirtina Klubo Taryba.
18.4. Dėl sunkios žiemos, pernelyg sumažėjusio žvėrių kiekio ar kitų svarbių priežasčių Klubo Taryba turi teisę apriboti arba sustabdyti kai kurių rūšių gyvūnų medžioklę ir varyminių medžioklių kiekį.
18.5. Medžioklėse gali dalyvauti: Klubo nariai, kandidatai ir svečiai atitinkantys Medžioklės taisyklėse numatytus reikalavimus.
18.6. Svečias, kaip ir visi Klubo nariai, dalyvauja medžioklėje, t. y. eina į varymus, stovi nurodytoje vietoje laukdamas varovų atvaromų žvėrių, dalyvauja dalijantis skerdieną ir t. t. Varyminėse medžioklėse Klubo nariai, kandidatai ir svečiai, dėl sveikatos būklės negalintys varyti žvėrių, atleidžiami nuo varymo. Medžioklės vadovas jiems paskiria stovėjimo linijose vietas savo nuožiūra.
18.7. Varyminių medžioklių metu, po kiekvieno varymo, medžioklės dalyviai praneša medžioklės vadovui apie paleistų šūvių skaičių ir rezultatus.
18.8. Esant neaiškumams dėl laimikio autoriaus, laikomasi principų:
     18.8.1. Stambus žvėris laikomas sumedžiotas to medžiotojo, kuris pirmas jį mirtinai sužeidė.
     18.8.2. Smulkus žvėris priklauso tam, kurio šūvis buvo paskutinis.
     18.8.3. Jei negalima nustatyti, kurio medžiotojo šūvį pripažinti lemiamu, laimikis pripažįstamas abiem šauliams, o trofėjaus savininką nustato medžioklės vadovas.
18.9. Varyminių medžioklių metu sumedžioti žvėrys lygiomis dalimis dalinami visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams, medžiotojui sumedžiojusiam trofėjinį kanopinį žvėrį, atitenka trofėjus (ragai, iltys ir pan.)
18.10. Medžioklės vadovas sprendžia medžioklėje iškilusius ginčus, vadovaudamasis Medžioklės ir šiomis Taisyklėmis.
18.11. Kiškių medžioklės laukuose organizuojamos pagal Medžioklės taisyklėse numatytus terminus bei Klubo Tarybos sudaryta medžioklės grafiką.
18.12. Ančių medžioklės atidarymą organizuoja Klubo Taryba pagal Medžioklės taisyklėse numatytus terminus.

 1. Medžioklių tykojant, sėlinant, su šunimis, spąstais organizavimas:
            19.1.  Medžioti tykojant, sėlinant, su šunimis, spąstais  ir tam tikslui gauti iš Klubo Tarybos medžioklės lapus turi teisę kiekvienas Klubo narys. Prieš pradedant                    medžioklę privaloma užregistruoti medžioklę Klubo svetainėje pagal šiuose nuostatuose aprašytą tvarką.
            19.2. Medžioti tykojant, sėlinant, su šunimis, spąstais  gali vienas arba keli Klubo nariai su kandidatais. Svečias nuo mokesčio gali būti atleistas Tarybos sprendimu.            Klubo Taryba atskiru sprendimu gali apriboti Klubo nario teisę medžioti individualiai ir neišduoti medžioklės lapo individualiai medžioklei.
            19.3. Medžiojant tykojant ne savo bokšteliuose arba medžiojant sėlinant, medžioklės vadovas privalo informuoti apie medžiojimo vietą anksčiau užsiregistravusius              medžioklės vadovus.
            19.4. Medžiojant tykojant, sėlinant, su šunimis, spąstais medžiotojas turi laikytis etiško atstumo nuo stacionarių medžioklės bokštelių, arba susitarti su stacionaraus              bokštelio naudotoju dėl medžiojimo netoli stacionaraus bokštelio. Kylant nesutarimams dėl etiško atstumo nustatymo, situaciją vertina Klubo Taryba.
 2. Kiti medžioklių organizavimo nuostatai:
             20.1. Medžiotojas, sumedžiojęs žvėrį, privalo pasirūpinti skerdienos dorojimu ir tvarkymu pagal veterinarinės sanitarijos reikalavimus.
             20.2. Nustačius, kad skerdiena užkrėsta trichinelėmis, AKM, kitomis pavojingomis infekcijomis  (pvz. helmintozėmis) medžioklės vadovas nedelsiant informuoja               medžioklėje dalyvavusius medžiotojus ir organizuoja šios skerdienos sunaikinimą pagal veterinarijos sanitarines taisykles.
             20.3. Nustačius, kad skerdiena negali būti naudojama, medžioklės vadovas atleidžiamas nuo  sumedžiojimo mokesčio.
 3. Medžioklių saugant pasėlius tvarką nustato Klubo Taryba pagal tuo metu susidariusią situaciją.
 4. Medžioklės vadovas už medžioklės ir šių Taisyklių pažeidimus turi teisę pašalinti Klubo narį, kandidatą arba svečią iš medžioklės.

 

 1. MEDŽIOKLĖS LAPAI, JŲ IŠDAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

 1. Medžioklės lapus išduoda Klubo Tarybos nariai.
 2. Medžioklės lapas gali būti išduodamas kiekvienam Klubo nariui kuris yra sumokėjęs nario mokestį ir jo teisė vadovauti medžioklėms nėra apribota Klubo Tarybos sprendimu.
 3. Naujas medžioklės lapas Klubo nariui išduodamas tik grąžinus ankstesnį išduotą lapą su nustatyta Klubo nario mokesčio kintamosios dalies forma ir pilnai atsiskaičius pagal medžioklės lape pateiktus duomenis.
 4. Medžiotojas kintamąją Klubo nario mokesčio dalį perveda į Klubo sąskaitą.
 5. Medžioklės lapai grąžinami Klubo Tarybos nariui, kuris tą lapą išdavė. Medžiotojas, grąžinęs medžioklės lapą yra atsakingas už medžioklės lape pateiktą informaciją.
 6. Medžioklės lapą ir Klubo nario mokesčio kintamosios dalies formą priimantis Klubo Tarybos narys patikrina Klubo nario mokesčio kintamosios dalies formos užpildymo teisingumą ir pasirašo Klubo nario mokesčio kintamosios dalies formoje.
 7. Išaiškėjus, kad Klubo narys pateikė klaidingą informaciją, neteisingai, netvarkingai užpildytą medžioklės lapą, Klubo Tarybos narys, priėmęs medžioklės lapą, per 3 darbo dienas informuoja Klubo Tarybą.
 1. MEDŽIOKLĖS INFORMACIJOS REGISTRAVIMAS

 

 1. Informacija apie medžiokles talpinama Klubo svetainėje, kurios interneto adresas www.mkgamta.lt .
 2. Kiekvienas Klubo narys turi teisę patekti į svetainę naudodamasis tik jam suteikta vardine prisijungimo informacija. Atskiru Klubo Tarybos sprendimu teisė patekti į svetainę gali būti apribota.
 3. Draudžiama patekimo į svetainę duomenis perduoti bet kuriam kitam asmeniui arba registruotis naudojant kito Klubo nario duomenis.
 4. Svetainės administratorius pastebėjęs nesankcionuotus prisijungimus prie svetainės turi teisę apriboti vartotojo patekimą į svetainę.
 5. Kiekvienas medžioklės vadovas, pildantis medžioklės lapą privalo savo vardu registruoti medžioklę Klubo internetiniame puslapyje. Už tinkamą medžioklės registravimą atsako medžioklės vadovas.
 6. Medžioklė turi būti užregistruota iki jos pradžios.
 7. Medžioklės registravimo instrukcija:

Įeiti į svetainę adresu www.mkgamta.lt;

Užsiregistruoti įvedant „Vartotojo vardą“ ir „Slaptažodį“ ir spausti „PRISIJUNGTI“;

Paspausti „REGISTRUOTI MEDŽIOKLĘ“;

Atsiradusioje lentelėje užpildyti visas skiltis:

Pasirinkti medžioklės vietą, pasirinkti medžioklės datą, pasirinkti medžioklės vadovą

Įrašyti medžiotojų skaičių įskaitant vadovą. Jei medžiojama su kitais Klubo nariais, iš sąrašo pasirinkti narius, su kuriais bus medžiojama (vadovo rinktis nebereikia), pasirinkti medžioklės būdą (leidžiama pažymėti iš karto kelis būdus)

Paspausti „REGISTRUOTI“. Prieš spaudžiant patartina dar kartą patikrinti ar

forma užpildyta teisingai, nes vėliau taisymai bus nebegalimi.

 

 1. Už tinkamą medžioklės ataskaitos pateikimą atsako medžioklės vadovas. Medžioklės rezultatus pateikti gali tik medžioklės vadovas.
 2. Medžioklės ataskaita pateikiama ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo medžioklės pradžios. Sumedžiojus elninį(ius) gyvūną(us) medžioklės ataskaita turi būti pateikta nevėliau nei per 1 parą nuo medžioklės pradžios. Praėjus dvejoms paroms nuo medžioklės registravimo pradžios, medžioklės informacija automatiškai žymisi rožine spalva, kaip priminimas, kad artėja medžioklės registravimo pabaigos terminas.

Medžioklės ataskaitos pateikimo instrukcija:

Įeiti į svetainę adresu www.mkgamta.lt;

Paspausti „MANO MEDŽIOKLĖS“;

Paspausti „Pildyti informaciją po medžioklės“ ir užpildyti informaciją apie sumedžiotus, sužeistus žvėris, paleistų šūvių kiekį ir laiką., Įvesti paleistus šūvius, jei tokių buvo, vietą(vietas) pažymint tašku žemėlapyje. Šūvį galima įvesti prieš pildant medžioklės informaciją. Šūvių informacija įvedama paspaudus „Pridėti šūvį“ savo pildomos medžioklės informacijos lange. Atsidarius žemėlapiui, žemėlapis dažniausiai rodo tašką Australijoje. Lengviausia surasti reikiamą vietą galima pasirinkus iš sąrašo langelyje “Bokštelio vieta“ virš žemėlapio artimiausią ar žinomos lokacijos bokštelį, tada susiradus savo šūvio vietą (padidinti žemėlapį galima paspaudus kvadratą viršutiniame dešiniame kampe) pažymėti tašką ir spausti „Įvesti šūvį“.  Nepavykus įvesti šūvio žemėlapyje, reikia pateikti šūvio koordinates pildomos medžioklės pastabose arba komentaruose.

 

Sumedžiojus elninį žvėrį būtina užpildyti elninių žvėrių apskaitos lentelę: NARIAMS-LIMITAI IR LAPAI, pasirinkus reikalingą regioną ir limitų pavadinimą. Pasirinkti pirmą eilėje neužpildytą limitą ir spausti „Redaguoti“.

Atsidariusiame lange:

Laukelyje „Sumedžiojimo data“, pasirinkti datą iš kalendoriaus kada gyvūnas sumedžiotas,

Laukelyje „Medžioklės vadovą“ pasirinkti medžioklės vadovą,

Laukelyje „Atšakų skaičius/patelė/jauniklis, šūvio autorius, vietovė“ įrašyti laimikio ragų atšakų skaičių(patelės ar jauniklio sumedžiojimo atveju, nurodyti kuris iš jų buvo sumedžiotas), šūvio autorių, sumedžiojimo vietovę. Limito numerio, vietos ir tipo keisti nereikia.

 

 1. Medžioklės vadovui ne laiku, netinkamai arba melagingai užpildžiusiam medžioklės registracijos formą gali būti pritaikyta drausminė priemonė. Esant reikalui kiekvieną atvejį svarsto Klubo Taryba.
 2. Pasikeitus klubo nario kontaktiniams duomenims (el. pašto adresas, telefono Nr., gyvenamosios vietos adresas), ginklų ir saugaus elgesio medžioklėje taisyklių egzamino galiojimo laikui, klubo narys per 10 dienų privalo atnaujinti duomenis klubo internetinėje svetainėje, laukelyje NARIAMS-KEISTI SAVO DUOMENIS. Kilus bet kokiems neaiškumams susijusiems su slaptažodžio praradimu, klaidingos informacijos įvedimu, informacijos pateikimą apie sumokėtą metinį nario mokestį po sausio 31 dienos ir panašiai, vartotojas turi nedelsdamas apie tai pranešti svetainės administratoriui el. paštu: aleksandr.r7@gmail.com

 

 1. KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ MEDŽIOJIMO TVARKA

 

 1.  Kanopinį žvėrių sumedžiojimo limitus ir tvarką kiekvienam medžioklės sezonui nustato Klubo Taryba.
 2. Savo teisę sumedžioti kanopinį žvėrį Klubo narys gali perleisti kartu medžiojančiam svečiui. Teisės negalima perleisti kitam Klubo nariui.
 3. Kandidatas į Klubo narius negali perleisti savo teisės sumedžioti kanopinį žvėrį svečiui ar Klubo nariui.
 4. Prieš pradedant elninių žvėrių medžioklę, medžioklės vadovas įsitikina, kad Aplinkos apsaugos agentūros nustatytas limitas ar Klubo Tarybos leistas sumedžioti elninių žvėrių kiekis dar neišnaudotas ir, organizuodamas medžioklę, užtikrina, kad šios limitų ribos nebūtų viršytos.
 5. Varyminių medžioklių metu ši kanopinių žvėrių medžiojimo tvarka negalioja.
 6. Medžiojant briedžių, t. elnių ar stirnų pateles ir jauniklius, rekomenduojama sumedžioti šių gyvūnų jauniklius.
 7. Kitus, aukščiau neaptartus ir iškilusius limitų naudojimo klausimus, nagrinėja Taryba.

 

 1. BIOTECHNINĖS PRIEMONĖS, STACIONARŪS IR KILNOJAMI BOKŠTELIAI, ŠUNŲ MOKYMAI

 

 1. Gyvūnų šėryklos įrengiamos ir pašarai įsigyjami Klubo lėšomis Klubo Tarybos sprendimu.
 2.  Medžioklės bokšteliai, šėryklos ir kiti biotechniniai įrenginiai yra Klubo nuosavybė. Bokštelis su viliojimo vieta laikomas stacionariu. Stacionariais medžioklės bokšteliais gali naudotis visi Klubo nariai suderinę su naudotoju. Bokštelio naudotoju laikomas Klubo narys deklaravęs nustatytą tvarką bokštelio įrengimo vietą.
 3. Kiekvienas Klubo narys turi teisę deklaruoti dvi vietas stacionarių medžioklės bokštelių įrengimui. Prieš deklaruojant stacionaraus bokštelio vietą Klubo narys suderina jo numatytą vietą su dviejų artimiausių deklaruotų stacionarių bokštelių naudotojais, gauna žemės savininko ar valdytojo leidimą ir teikia prašymą Klubo Tarybai, nurodydamas vietos koordinates. Stacionaraus bokštelio vietos derinimas fiksuojamas Klubo Tarybos posėdžio protokole, o įrenginio vieta pažymima Klubo internetiniame žemėlapyje.
 4. Praradus  Klubo narystę (mirus, išstojus, pašalinus iš Klubo) Klubo nario naudotojo teisėmis priskirti ir deklaruoti stacionarūs bokšteliai pereina į Klubo valdomų ir naudojamų bokštelių sąrašą, kuris skelbiamas Klubo tinklapyje. Klubo nariai norintys tapti vieno ar kito bokštelio naudotojais teikia prašymą Klubo Tarybai nurodydami stacionaraus bokštelio koordinates. Klubo Taryba svarsto ir tvirtina stacionaraus bokštelio priskyrimą Klubo nariui,  keičiant žemėlapyje naudotojo asmenį.
 5.  Klubo Tarybos sprendimu nedeklaruoti bokšteliai gali būti sunaikinami, jei laikoma, kad tai yra tikslinga brakonieriavimo prevencijos, estetiniais ar kitais sumetimais.
 6. Laikini medžioklės bokšteliai skirti pasėlių apsaugai gali būti statomi taip, kad medžioklės metu užtikrinti saugaus elgesio reikalavimų vykdymą, žemės savininkų teisės, kitų Klubo medžiotojų teisėtus interesus bei laikomasi etikos ir pagarbos normų kitų medžiotojų atžvilgiu. Visus galimus nesutarimus sprendžia Klubo Taryba.
 7.  Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkininkams kompensavimo klausimus sprendžia Klubo Taryba.
 8. Pasėlių apsaugos priemonių įsigijimo ir naudojimo klausimus sprendžia Klubo Taryba.
 9. Klubo nariai šunų mokymus Klubo plotuose gali organizuoti tiktai pagal parengtą grafiką, kurį patvirtina Klubo Taryba.

 

 1. TALKŲ IR KITŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Klubo nariai ir kandidatai privalo dalyvauti bendrose Klubo narių talkose ir kituose neatidėliotinuose darbuose.
 2. Nuo dalyvavimo Klubo talkose atleidžiami Klubo nariai sulaukę 70 metų amžiaus.
 3. Talkas ir kitus darbus organizuoja Klubo Taryba arba Klubo Tarybos paskirtas asmuo.
 4. Talką ar kitus darbus organizuojantis Klubo Tarybos paskirtas asmuo informuoja Tarybą kas iš kviečiamų Klubo narių ir kandidatų dalyvavo darbuose, kokie iš numatytų darbų padaryti,  kiek ir kokių lėšų buvo panaudota bei kitą aktualią informaciją.
 5. Klubo Tarybos paskirtas asmuo gali pavesti įvykdyti neatidėliotinus darbus vienam ar keliems Klubo nariams ar kandidatams.
 6. Bendrose talkose negalintiems dalyvauti Klubo nariams Klubo Taryba ar jos paskirtas asmuo gali skirti individualias užduotis ir jų atlikimo terminus, kurias atlikęs Klubo narys informuoja Klubo Tarybą ar paskirtą asmenį.
 7. Klubo narys ar kandidatas, kuris vieno medžioklės sezono metu nedalyvavo organizuotose bendrose talkose ar neįvykdė jam skirtų darbų, privalo įnešti į Klubo kasą pusę pastovios dalies metinio nario mokesčio.
 8. Klubo nariui ar kandidatui, atsisakančiam ar vengiančiam dalyvauti bendrose talkose ir/ar atlikti Klubo Tarybos paskirtas individualias užduotis, Klubo Taryba gali apriboti teisę medžioti.

 

 1. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PIRMINIO APDOROJIMO PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKA IR GYVŪNŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

 1. Klubo nariai turi teisę naudotis medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo ir poilsio patalpomis, valdomomis Klubo.
 2. Medžiotojai, sumedžioję žvėrį, privalo pasirūpinti skerdienos dorojimu ir tvarkymu pagal veterinarinės sanitarijos reikalavimus.
 3. Medžiotojai, pasinaudoję patalpomis, užtikrina, kad patalpos visada būtų paliktos tvarkingos, įrenginiai ir įrankiai, kuriais buvo naudotasi, palikti švarūs ir nesugadinti. Medžiotojai, pastebėję neveikiančius ar sugadintus įrenginius ar įrankius, turi pranešti Klubo Tarybai.

 

 

 

 1. TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKA

 

 1. Klubo medžioklės trofėjų apžiūra vykdoma varyminės medžioklės arba visuotinio Klubo susirinkimo metu, arba kitą Klubo Tarybos nustatytą dieną. Trofėjų vertinimą atlieka Klubo Tarybos paskirta komisija, kurią sudaro medžioklės trofėjų eksperto kvalifikaciją turintis asmuo ir du selekcininko kvalifikaciją turintys Klubo nariai. Medžioklės trofėjų eksperto kvalifikaciją turintis komisijos narys gali būti kviestinis.
 2. Klubo nariai, kandidatai ir svečiai, sumedžioję briedžio, t. elnio, stirnos patinus arba vilką, privalo trofėjų pristatyti į Klubo medžioklės trofėjų apžiūrą. Nustatytą dieną negalintys apžiūroje dalyvauti medžiotojai turi teisę perduoti trofėjų apžiūrai per kitą asmenį.
 3. Už svečių įgytų trofėjų pristatymą apžiūrai atsakingi Klubo nariai pasikvietę svečią. Jei Klubo nario, pasikvietusio svečią, neįmanoma nustatyti, tokiu atveju situaciją nagrinėja ir sprendimą priima Klubo Taryba.
 4. Trofėjų apžiūrai nepristatę Klubo nariai ir kandidatai netenka teisės medžioti atitinkamos rūšies gyvūnus sekantį medžioklės sezoną.
 5. Klubo nariai, kandidatai sumedžioję perspektyvų gyvūną netenka teisės medžioti tos rūšies gyvūnus sekantį medžioklės sezoną. Už svečių sumedžiotus perspektyvius gyvūnus atsako Klubo narys, kuris pasikvietė svečią, t.y. Klubo narys netenka teisės medžioti atitinkamos rūšies gyvūnus sekantį medžioklės sezoną. Jei pasikvietusio svečią Klubo nario nustatyti nepavyksta,  tokiu atveju situaciją nagrinėja ir sprendimą priima Klubo Taryba.  
 6. Klubo nariai, norintys nustatyti kuriai atrankinei grupei priklauso jų trofėjus, gauti rekomendacijas dėl parodų, apžiūrai gali pateikti ir kitus trofėjus (šernų iltis, plėšrūnų ir ne plėšrūnų kaukoles, kailius ir t.t.)
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 1.  Kitus šiuose nuostatuose  neaptartus ir iškilusius klausimus nagrinėja ir priima sprendimus Klubo Taryba.
 2. Sprendimai talpinami Klubo internetinėje svetainėje.
 3. Kiekvienas Klubo narys turi teisę kreiptis į Klubo Tarybą dėl klausimų susijusių su Klubo veikla ir teikti siūlymus Klubo veiklai gerinti.    

© 2019. Medžiotojų klubas GAMTA. Visos teisės saugomos. Sprendimas UNICUMUS

Subscribed

Prašome įvesti prisijungimo duomenis

				

Medžioklės registracija

Medžioklės pildymas (po medžioklės)


 
 

Pridėkite šūvio vietą

Prašome palaukti kol sistema pati automatiškai parinks Jūsų buvimo vietą.

Šūvio vietos peržiūra

Lapų įvedimas