Klubo įstatai

MEDŽIOTOJŲ KLUBO „GAMTA“ ĮSTATAI

Bendroji dalis

1. Šie įstatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir nustato pagrindinius medžiotojų klubo „Gamta“ (toliau - klubas), veiklos organizavimo principus.

2. Įstatai gali būti keičiami klubo narių susirinkime atviru balsavimu.

3. Klubas - viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą banke.

4. Klubas - nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, atstovaujanti laisvanoriškai apsijungusius asmenis.

5. Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais teisės aktais, klubo įstatais, sudarytomis sutartimis ir vidaus taisyklėmis.

6. Klubas yra ribotos turtinės atsakomybės ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu.

7. Klubo adresas: A.Juozapavičiaus 9, LT-2600 Vilnius. Klubas veikia Vilniaus, Kauno ir Utenos apskričių teritorijoje.

Klubo tikslai ir uždaviniai

8. Pagrindinis klubo tikslas – nustatyta tvarka organizuoti medžiokles.

9. Klubo veikla siekiama prisidėti prie medžiojamosios faunos gausinimo Respublikoje, propaguoti medžioklės tradicijas, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių analogiškais klubais ir organizacijomis, teikti klubo nariams bei jo svečiams paslaugas, organizuojant ir vykdant medžioklę bei apdorojant medžioklės trofėjus.

10. Klubas nuomoja medžioklės plotus, juose vykdo biotechnines priemones, organizuoja medžiokles ir nuomojamų plotų apsaugą nuo brakonierių.

Klubo teisės

11. Klubas turi teisę:

11.1 sudaryti sutartis, išduoti įgaliojimus, pateikti ieškinius bei atstovauti teismuose;

11.2 propaguoti savo veiklą, medžioklės tradicijas, klubo tikslus ir uždavinius;

11.3 užsiimti leidyba;

11.4 organizuoti masinius renginius įstatymų nustatyta tvarka;

11.5 pirkti ar kitaip įsigyti savo veikiai reikalingą turtą ir juo disponuoti;

11.6 gauti lėšų ar kitokio turto iš Lietuvos Respublikos ar tarptautinių organizacijų, fondų bei asmenų;

11.7 steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą tvarką;

11.8 steigti fondus;

11.9 samdyti fizinius ar juridinius asmenis įstatuose numatytai veikiai vykdyti;

Klubo struktūra ir valdymas

Klubą sudaro:

12.1 klubo nariai;

12.2 klubo garbės nariai;

12.3 kandidatai į klubo narius.

12.4 klubo taryba, susidedanti iš prezidento, viceprezidento, iždininko ir narių;

12.5 klubo revizijos komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko ir narių;

13. Aukščiausias klubo organas yra klubo narių susirinkimas.

Klubo narių susirinkimas

14. Klubo narių susirinkimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo daugiau kaip pusė klubo narių.

15. Sprendimai klubo narių susirinkime priimami susirinkime dalyvavusių klubo narių balsų dauguma, atviru balsavimu. Jei balsų skaičius pasiskirsto po lygiai – lemiamą balsą turi prezidento balsas.

16. Klubo narių susirinkimas šaukiamas kas 1 metai. Klubo tarybai nusprendus arba raštiškai pareikalavus 1/3 klubo narių, šaukiamas neeilinis klubo narių susirinkimas.

17. Klubo narių susirinkimas išrenka jo pirmininką, sekretorių ir balsų skaičiavimo komisiją. Klubo narių susirinkimo eiga ir balsų skaičiavimo komisijos rezultatai protokoluojami.

18. Klubo narių susirinkimas:

18.1 išklauso ir įvertina klubo tarybos bei revizijos komisijos ataskaitas;

18.2 priima klubo įstatus, esant reikalui juos keičia bei papildo;

18.3 renka klubo tarybą ir revizijos komisiją dvejiems metams;

18.4 nustato pagrindines klubo veiklos kryptis, sprendžia kitus ypatingos svarbos klausimus.

18.5 sprendžia naujų narių priėmimo ir pašalinimo iš klubo narių klausimus;

18.6 renka klubo garbės narius.

Klubo taryba

19. Klubo taryba:

19.1 vadovauja klubo veiklai laikotarpiu tarp klubo narių susirinkimų;

19.2 nustato klubo nario ir kitų mokesčių dydį, sprendžia klubo lėšų panaudojimo klausimus, sudaro ir tvirtina klubo sąmatą, esant reikalui ją keičia ir papildo;

19.3 priima ir keičia klubo veiklą reglamentuojančias vidaus taisykles;

19.4 organizuoja medžiokles, biotechninių ргiemonių vykdymą ir kitas priemones įgyvendinant šiuose įstatuose numatytus tikslus;

19.5 teikia pasiūlymus klubo narių susirinkimui dėl naujų narių priėmimo į klubą, klubo narių pašalinimo;

19.6 patenkina savanoriškai išstoti iš klubo pageidaujančių klubo narių prašymus;

19.7 informuoja klubo narius apie klubo tarybos priimtus pagrindinius sprendimus.

20. Taryba iš savo narių tarpo renka prezidentą, kuris kartu yra ir Tarybos vadovas, viceprezidentą ir iždininką dvejiems metams.

21. Posėdžiai vyksta išrinkus posėdžio pirmininką ir sekretorių. Visi posėdžiai protokoluojami.

22. Sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių atviru balsavimu balsų dauguma. Jei balsų skaičius pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi prezidento balsas.

23. Tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau 2/3 tarybos narių.

Klubo prezidentas

24. Klubo prezidentas:

24.1 organizuoja klubo tarybos darbą;

24.2 klubo tarybai nutarus sudaro sutartis klubo vardu;

24.3 pasirašo klubo dokumentus;

24.4 saugo klubo antspaudą ir dokumentus;

24.5 atstovauja klubą įstaigose bei organizacijose.

25. Nesant prezidento, jo pareigas atlieka viceprezidentas.

Revizijos komisija

26. Revizijos komisija iš savo narių renka komisijos pirmininką.

27. Revizijos komisija kontroliuoja klubo finansinę veiklą ir apie jos rezultatus informuoja klubo narių susirinkimą.

Klubo iždininkas

28. Klubo iždininkas:

28.1 vykdo buhalterinę apskaitą, atsako už jos tikrumą,

28.2 informuoja klubo tarybą apie finansinę klubo būklę.

Klubo nariai

29. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, mokantys klubo nario mokestį, pritariantys klubo veiklai ir joje dalyvaujantys.
Klubo garbės nariai

30. Klubo garbės nariai:

30.1 renkami klubo narių susirinkime iš labiausiai savo veikla nusipelnusių klubo narių;

30.2 turi visas klubo nario teises;

30.3 atleidžiami nuo nario mokesčio.

Klubo narių teisės

31. Klubo nariai turi teisę:

31.1 rinkti ir būti renkami klubo valdymo organus;

31.2 medžioti klubo nuomojamuose medžioklės plotuose;

31.3 naudotis klubo inventoriumi ir kitu klubo turtu;

31.4 teikti klubo susirinkimui ir tarybai pasiūlymus dėl klubo veiklos gerinimo, įgyvendinant klubo tikslus;

31.5 dalyvauti visuose klubo renginiuose;

31.6 savanoriškai išstoti iš klubo, pateikus raštišką prašymą klubo tarybai.

Klubo narių pareigos

32. Klubo nariai privalo:

32.1 vykdyti klubo įstatų ir vidaus taisyklų reikalavimus, klubo narių susirinkimo bei klubo tarybos nutarimus;

32.2 nustatyta tvarka mokėti nario mokestį;

32.3 nustatyta tvarka dalyvauti klubo organizuojamuose renginiuose;

32.4 saugoti klubo garbę ir turtą.

Naujų narių priėmimas

33. Kandidatus į klubo narius priima klubo taryba.

34. Asmenys, norintys tapti kandidatais į klubo narius, pateikia klubo tarybai raštišką prašymą, bei dviejų klubo narių, su ne mažesniu kaip 3 metų narystės klube stažu, rekomendacijas.

35. Kandidatams į klubo narius klubo taryba gali skirti iki dviejų metų bandomąjį laikotarpį.

36. Naujus narius į klubą priima klubo narių susirinkimas klubo tarybos teikimu.

Klubo narių pašalinimas iš klubo

37. Klubo narys gali būti pašalintas iš klubo jei:

37.1 pažeidžia medžioklę reglamentuojančius teisės aktus;

37.2 nesilaiko klubo įstatų, klubo narių susirinkimo, klubo tarybos nutarimų, klubo vidaus taisyklių;

37.3 nesaugo klubo garbės ir turto ar kitaip diskredituoja klubo nario vardą.

38. Klubo narys gali būti pašalintas iš klubo atviru balsavimu balsų dauguma klubo narių susirinkime.

39. Klubo nariai nustatyta tvarka nesumokėję klubo nario mokesčio laikomi išstojusiais iš klubo.

Klubo lėšos

40. Klubo lėšas sudaro:

40.1 klubo narių mokesčiai;

40.2 fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

40.3 nevalstybinių organizacijų ir tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

40.4 kredito įstaigų palūkanos už saugomas klubo lėšas;

40.5 skolinto kapitalo lėšos;

40.6 kitos teisėtai gautos lėšos.

Klubo lėšos naudojamos:

41.1 medžioklės plotų nuomai apmokėti;

41.2 nuostoliams už žvėrių padarytą žalą atlyginti;

41.3 biotechninėms priemonėms vykdyti;

41.4 medžioklių organizavimo išlaidoms padengti;

41.5 sportinių varžybų ir medžiotojų renginių organizavimui ir dalyvavimui juose;

41.6 kitoms, tiesiogiai su klubo veikla susijusioms priemonėms finansuoti.

Klubo veiklos nutraukimas

42. Klubas gali būti likviduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais arba teismo sprendimu.

43. Klubas panaikinamas klubo narių susirinkimo sprendimu, kai už jo panaikinimą balsuoja ne mažiau 2/3 klubo narių, dalyvaujančių susirinkime.

44. Pasibaigus klubo veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamo klubo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis ir kitais kreditoriais, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi klubo įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra - kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

Medžiotojų klubo „Gamta“ prezidentas K.Motiekaitis

© 2019. Medžiotojų klubas GAMTA. Visos teisės saugomos. Sprendimas UNICUMUS

Subscribed

Prašome įvesti prisijungimo duomenis

				

Medžioklės registracija

Medžioklės pildymas (po medžioklės)


 
 

Pridėkite šūvio vietą

Prašome palaukti kol sistema pati automatiškai parinks Jūsų buvimo vietą.

Šūvio vietos peržiūra

Lapų įvedimas